• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Giới thiệu chung

Ngày đăng

Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam vào ngày 28/7/1929 là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động. 

Ngay từ khi thành lập, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn sát cánh cùng phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam cùng với nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã động viên công nhân, viên chức, lao động vừa phục vụ chiến đấu, vừa lao động sản xuất, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng Mùa xuân năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất, Công đoàn Việt Nam cùng với người lao động và nhân dân cả nước tập trung khôi phục sản xuất, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Là một bộ phận của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Phú Yên sớm có ý thức giác ngộ cách mạng. Sau khi giành được chính quyền, cuối tháng 10/1946 Hội công nhân cứu quốc tỉnh Phú Yên được thành lập, đội ngũ công nhân lao động đã được thống nhất trong một tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; ngày 10/10/1948 Đại hội Liên hiệp công đoàn tỉnh lần thứ nhất được tổ chức tại xã An Dân, huyện Tuy An, Đại hội đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của Công đoàn tỉnh nhà, mở ra một thời kỳ mới của phong trào công nhân và Công đoàn Phú Yên.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn Phú Yên đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử cách mạng nào, các cấp Công đoàn Phú Yên luôn phát huy tinh thần quốc tế cộng sản và vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh.

Để lại bình luận

Top