• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày đăng

1.  Văn phòng:

Điện thoại:                           0257 3823626

Email:                       vanphongcdpy@gmail.com

Chánh Văn phòng:   Đ/c Lê Thanh Tùng

Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Minh Huyền

1.1. Chức năng:

1.2. Nhiệm vụ:

 

2. Ban Tổ chức

Điện thoại:                          0257 3824376

Email:                        bantochuc.cdpy@gmail.com

Trưởng ban:             Đ/c Nguyễn Văn Dương

Phó Trưởng ban:      Đ/c Đào Hồng Sự

2.1. Chức năng:

2.2. Nhiệm vụ:

 

3. Ban Tuyên giáo - Nữ công

Điện thoại:                          0257 3829479

Email:                        tuyengiaocdpy@gmail.com, nucongphuyen@gmail.com

Trưởng ban:             Đ/c Nguyễn Thị Ngân

Phó Trưởng ban:      Đ/c Trần Trương Thành

3.1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức lao động; Về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ công nhân, viên chức, lao động.

3.2.Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của công nhân, viên chức, lao động.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Phối hợp với Văn phòng và các Ban thực hiện thông tin trang Web Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa

- Phối hợp nghiên cứu và hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

- Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ; Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ-trẻ em và công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công.

 

4. Ban Chính sách – Pháp luật

Điện thoại:                          0257 3827904

Email:                        bancsplpy@gmail.com

Trưởng ban:             Đ/c Trịnh Thị Ngọc Thủy

Phó Trưởng ban:      Đ/c Trần Thị Như Huệ

4.1. Chức năng:

4.2. Nhiệm vụ

 

5. Ban Tài chính

Điện thoại:                          0257 3826013

Email:                        bantaichinhcdpy@gmail.com

Trưởng ban:             Đ/c Phạm Thị Ngọc Tú

Phó Trưởng ban:      Đ/c Trình Thị Tuyết Trinh

5.1. Chức năng: Tham mưu và giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thực hiện chức năng quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của công đoàn theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành các văn bản tài chính công đoàn; Hướng dẫn các cấp công đoàn, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính công đoàn hàng năm; xét duyệt quyết toán thu, chi tài chính công đoàn; tổng hợp dự toán, quyết toán năm báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Hướng dẫn, kiểm tra tài chính công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức quản lý và hướng dẫn các cấp công đoàn hoạt động kinh tế công đoàn.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính công đoàn các cấp và các đơn vị trực thuộc;

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6. Ủy ban Kiểm tra

Điện thoại:                          0257 3829478

Email:                        uybankiemtracdpy@gmail.com

Chủ nhiệm:               Đ/c Trần Quang Đạt

6.1. Chức năng:

6.2. Nhiệm vụ:

Để lại bình luận

Top