• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Liên đoàn Lao động huyện Đồng Xuân đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Ngày đăng

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong những năm qua đã thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn tập hợp, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức đối với tổ chức Công đoàn.

Hiện nay sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã thu hút một lực lượng lao động lớn, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động. Tuy số lượng doanh nghiệp trên địa bàn hằng năm tăng lên, song số doanh nghiệp được thành lập đi vào hoạt động chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, sử dụng ít lao động. Nhiều doanh nghiệp chưa đảm bảo việc làm cho người lao động, số lao động ký hợp đồng mùa vụ còn khá phổ biến ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; việc chấp hành pháp luật lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động ở một số doanh nghiệp còn chưa nghiêm, có nơi chủ doanh nghiệp còn tìm lý do để trì hoãn, tránh né việc thành lập CĐCS tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một bộ phận CNLĐ hiểu biết về pháp luật lao động còn hạn chế, trình độ chuyên môn, tay nghề còn thấp; ý thức chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp ở một bộ phận CNLĐ chưa nghiêm túc, tác phong công nghiệp trong lao động, sản xuất còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xác định được những khó khăn, thách thức đó, cùng với việc thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Yên (khóa X), Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đồng Xuân (khoá XI) đã xây dựng “Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, giai đoạn 2018-2023”, với mục tiêu “Tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2023, kết nạp mới từ 200-250 đoàn viên, thành lập mới từ 01-02 công đoàn cơ sở, 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được CĐCS và tập hợp trên 65% CNVCLĐ trong đơn vị, doanh nghiệp gia nhập tổ chức công đoàn”.

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp đạt được kết quả tốt, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo “Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước” (gọi tắt BCĐ huyện) do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng Ban, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Phó Trưởng Ban.

Căn cứ chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao hằng năm, LĐLĐ huyện đã tham mưu cho BCĐ huyện tổ chức các đợt khảo sát, nắm tình hình lao động, việc làm ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp, đồng thời chú trọng củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo để thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm tập hợp, thu hút đông đảo công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, tích cực và kiên trì tuyên truyền, vận động đối với giám đốc, người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp thấy được lợi ích và sự cần thiết phải thành lập CĐCS và trách nhiệm trong việc tạo điều kiện để thành lập CĐCS tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động; hướng dẫn, tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động công đoàn. Kết quả, trong năm 2019, 2020 đã kết nạp mới 159 đoàn viên (trong đó: khu vực hành chính, sự nghiệp kết nạp 100 đoàn viên; khu vực sản xuất kinh doanh kết nạp 59 đoàn viên). Tổng số CĐCS doanh nghiệp được thành lập là 02 CĐCS thuộc loại hình Công ty TNHH (trong đó hình thức tổ chức: 01 CĐCS tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS; 01 CĐCS tổ chức Đại hội thành lập CĐCS).

Thực tế cho thấy, muốn làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, trước hết phải nắm chắc được tình hình lao động, việc làm và dự báo được tình hình phát triển CNLĐ trong các doanh nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong từng năm. Đồng thời cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quy định về việc thành lập tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp; Gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền cho người sử dụng lao động, tuyên truyền cho người lao động theo phương châm và phương pháp: “mưa dầm thấm lâu”, gặp gỡ nhiều lần, kiên trì, mềm mỏng, nhưng đảm bảo tính nguyên tắc và đúng các quy định của pháp luật. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động CNLĐ vào tổ chức công đoàn; linh hoạt trong khâu tổ chức tuyên truyền vận động. Nội dung tuyên truyền cần được lựa chọn ngắn gọn, đảm bảo cung cấp đủ các thông tin cần thiết để người lao động và người sử dụng lao động dễ hiểu và tiếp nhận thông tin. Trong quá trình tuyên truyền cần làm rõ về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, về quyền và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia vào công đoàn để CNLĐ hiểu và tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn. Mặt khác, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, nhất là các quy định về thành lập tổ chức công đoàn và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp; kiên quyết xử lý đối với những doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, đồng thời khuyến khích, động viên kịp thời đối với những doanh nghiệp, CNLĐ chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và tổ chức công đoàn hoạt động đạt kết quả tốt nhân Tháng Công nhân, Tết Sum vầy hằng năm.

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Minh - PCT LĐLĐ huyện Đồng Xuân

Để lại bình luận

Top