• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng

Xác định việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Việc học tập và làm theo Bác góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền coi đây là việc làm thường xuyên để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức chào cờ đầu tuần gắn với học tập các câu chuyện về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chuyên môn đã được duy trì thường xuyên, đảm bảo tính trang nghiêm, thiết thực, tạo thành nề nếp sinh hoạt chính trị ổn định ở các đơn vị. Đến nay, sau 10 năm thực hiện việc chào cờ đầu tuần và nghe đọc các câu chuyện về Bác sau lễ chào cờ, toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị đều có những chuyển biến tích cực, cụ thể như: ý thức về tu dưỡng rèn luyện phẩm chất được nâng cao, từ đó việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, chấp hành các chỉ thị đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tốt hơn, tinh thần phục vụ, thái độ tiếp dân đã có những chuyển biến tích cực

Tổ chức Hội nghị quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề  các năm cho đảng viên, cán bộ, người lao động theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; Năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về phòng,chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”;  Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 5/5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ duy trì tổ chức 20 kỳ sinh hoạt chuyên đề hàng quý, một số nội dung điển hình như: “Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế sinh hoạt Đảng”, “Trao đổi kinh nghiệm về trách nhiệm của đảng viên trong công tác tham mưu với tập thể lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn ở từng lĩnh vực mà đảng viên phụ trách”, “Tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ”, “Đối mới công tác tuyển sinh và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới”, “Biện pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên”, Nâng cao chất chất lượng sinh hoạt chi bộ - Thực trạng và giải pháp”, “Nâng cao chất lượng công tác tập huấn Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động cho người lao động và chủ sử dụng lao động”, “Đảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan; chấp hành nghiêm chỉ thị 23/CTTU”, “Công đoàn thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217 của Bộ chính trị khóa XI”, “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên”…

 Đảng ủy LĐLĐ tỉnh, luôn quan tâm và tăng cường chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lồng ghép học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo môi trường để mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị  sống có lý tưởng, có đạo đức, phẩm chất tốt, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí. Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) trong công tác và trong sinh hoạt; Kiểm tra, giám sát, đánh giá hàng tuần kết quả thực hiện công tác trong chào cờ, nhằm giáo dục, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc cấp quản lý trong từng ban, đơn vị. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ trong tập thể lãnh đạo; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo quy định 76, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với, Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Quy định số 05-QĐi/TW và Quy định 06-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị: Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Quy định về việc kết nạp người vi phạm dân số và kế hoạch hóa gia đình; nghị quyết trung ương 7 và nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), kết quả đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ công đoàn được nâng lên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tham gia sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cấp, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người LĐ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nên đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai học tập sâu rộng trong từng chi bộ. Phát động phong trào thi đua cán bộ, đảng viên, đoàn viên, NLĐ tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, nhân ái, giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong toàn hệ thống bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chính trị thường kỳ, nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ, các chương trình phát thanh Lao động Công đoàn, Chương trình Lao động và Công đoàn trên sóng truyền hình Phú Yên, Chuyên mục Lao động Công đoàn trên Báo Phú Yên, Tạp Chí Lao động Công đoàn, Bản tin Công đoàn Phú Yên, Trang Thông tin điện tử Công đoàn Phú Yên….

Các chi bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên, quần chúng không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm thiết thực hàng ngày; thực hiện chào cờ đầu tuần, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham ô, tham nhũng, không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong, sắp xếp công việc khoa học hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kết quả hàng năm 100% Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15-25% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đoàn viên Công đoàn và đoàn viên Thanh niên cộng sản HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt đoàn viên xuất sắc.

Việc thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK, ngày 21/02/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ đảng viên công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” đã trở thành trách nhiệm gắn bó với các chi bộ, 5 năm từ năm 2014 - 2018 đã tổ chức thăm hỗ trợ 03 gia đình với tổng số tiền: 72 triệu đồng và quà tết. Ngoài ra đảng ủy còn phối hợp với Báo Phú Yên, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Công ty TNHH Thành Đạt, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tặng quà, khám sức khỏe cho 275 bà con nghèo ở các xã miền núi đặc biệt khó khăn trong tỉnh (xã Cà Lúi, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa; xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu; xã EaBar, huyện Sông Hinh) tổng số tiền 147,5 triệu đồng và 50 cái mền, áo ấm cho học sinh

hinh 1.jpg

Đảng ủy, các chi bộ không ngừng tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ủy và chi bộ, công tác chuyên môn được gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng nămtiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng, cơ quan và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã làm cho mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; tinh thần trách nhiệm đối với công việc được nâng cao. Có ý thức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng hiệu quả cao hơn, tích cực cải cách hành chính, tăng cường khối đoàn kết nội bộ, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, liêm chính, trách nhiệm, gương mẫu”, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức đã tích cực tham gia với chính quyền thực hiện dân chủ cơ sở tốt hơn với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, từ đó đã nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Bài, ảnh: Trương Thành

Để lại bình luận

Top