Liên đoàn lao động tỉnh
   
 
 
   
 
LĐLĐ Phú Yên: Tổ chức Lễ ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị
    Nguồn cung cấp tin:
    Cập nhật vào lúc: 10:13:21 27-12-2019
   
           
   


Tham dự hội nghị đồng chí Phan Quốc Thắng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên; các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo các ban, cán bộ, công chức, người lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên; Chủ tịch, phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐ Ngành, CĐ Viên chức, CĐ Khu Kinh tế; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh; Trưởng, Phó Khối trực thuộc; Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS có đông CNLĐ.


Đ/c Phan Quốc Thắng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Quốc Thắng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII: Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...


Chiều cùng ngày Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo Trung tâm giám định Y khoa tỉnh đã ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

 

Tin và ảnh: Mạnh Tuấn
 
  CÁC TIN KHÁC
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
LAO ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
     Hôm nay :  2110
     Hôm qua :   7571
     Tổng cộng :  7184988
 
   
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ
© 2013 Liên đoàn Lao động Phú Yên
Địa chỉ:276 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
Điện thoại: 02573823626 - Fax: 02573826011
Thư điện tử: vanphongcdpy@gmail.com; websitecdpy@gmail.com