• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Cán bộ, công chức, viên chức ở các Công đoàn cơ sở huyện Tuy An sôi nổi tham gia hội thi “ Cán bộ làm công tác Dân vận khéo” năm 2023

Ngày đăng

Thực hiện kế hoạch số 155-KH/HU, ngảy 06/6/2023 về tăng cướng công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 03/8/2023 của Ban chỉ đạo Hội thi “ Cán bộ làm công tác Dân vận khéo” huyện Tuy An lần thứ IV - 2023.

Hình CB thi Dân vận khéo.jpg

Hội thi được tổ chức ở 2 cấp (huyện và cơ sở) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và sự tham gia của cả hệ thống chính trị bao gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan Đảng chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các Công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia hội thi “ Cán bộ làm công tác dân vận khéo”. Đây cũng là một nhiệm vụ chính trị lớn trong năm 2023 của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nội dung xuyên suốt hội thi tập trung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; về xây dựng nông thôn mới; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chủ trương lớn…

Các đội đều trải qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức (lý thuyết và xử lý tình huống), tiểu phẩm.

CB làm công tác DV.jpg

Thông qua Hội thi đã góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng, nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác dân vận nói chung và phong trào “Dân vận khéo” nói riêng. Đồng thời, Hội thi “Dân vận khéo” chính là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng và cũng là dịp đánh giá năng lực dân vận của cán bộ, CCVC các đơn vị. Tính lan tỏa và bài học kinh nghiệm rút ra từ hội thi góp phần xây dựng đơn vị dân vận tốt, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận; phát hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để nhân rộng”.

Tác giả: Tin và ảnh: Lê Dung

Để lại bình luận

Top